REGULAMIN HOTELOWY

 1. Gość Welle Resort zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości pracownikowi recepcji oraz wypełnienia i podpisania karty meldunkowej przed zameldowaniem.
 2. Pokoje w Welle Resort wynajmowane są na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Recepcja uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 6. Przebywanie Gościa w pokoju po godzinie 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu i podlega opłacie za dodatkową dobę według aktualnego cennika
 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach 7:00-22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie w/w osoby do pokoju Gościa według aktualnego cennika.
 9. Cisza nocna w części hotelowej, obowiązuję w godzinach 22:00-7:00
 10. Welle Resort świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji lub działu marketingu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Welle Resort regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność Welle Resort z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane na przechowanie pod opiekę pracownika recepcji.
 12. Welle Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Przedmioty osobiste Gościa, pozostawione w pokoju po opuszczeniu pokoju przez Gościa, będą odesłane na adres wskazany przez niego i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa pozostawione przedmioty przez 1 miesiąc.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 15. Zabrania się na terenie Welle Resort palenia tytoniu. Nie stosowanie powyższego skutkuje obciążeniem rachunku Gościa w kwocie 500,00 zł
 16. Zabrania się wynoszenia przez Gości Welle Resort wyżywienia, sztućców i innych nakryć stołowych z jadalni obiektu.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy lub z winy osób odwiedzających
 18. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź też nie zwrócenia przedmiotów należących do Welle Resort Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości:
 • klucz hotelowy 25,00 zł
 • szlafrok hotelowy 150,00 zł
 1. Sprzątanie pokoi zamieszkałych przez Gości odbywa sie w 3 dobie pobytu.
 2. Hotel nie akceptuje zwierząt .